Privacyreglement

Zorggroep Perspectief, gevestigd aan Oosterbroek 1, 9761 TG Eelde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zorggroep Perspectief
Oosterbroek 1
9761 TG Eelde
0592-300249
www.zorggroepperspectief.nl
info@zorggroepperspectief.nl

Caroline Sinkgraven – van Koll is de Privacy Medewerker van Zorggroep Perspectief. Zij is te bereiken via csinkgraven@zorggroepperspectief.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorggroep Perspectief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Zorggroep Perspectief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Seksuele leven
– Gezondheid
– Strafrechtelijk verleden
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens

Bij het in zorg komen wordt om je toestemming gevraagd met betrekking tot het gebruiken van je pasfoto in je beschermde online dossier (het zorgadministratiesysteem). Dit dossier wordt alleen door bij jou betrokken medewerkers ingezien. Verder kan er worden gevraagd naar cultuur- en/of geloofsachtergrond. Deze informatie wordt alleen verwerkt als blijkt dat er (praktische) implicaties aan hangen die als relevant worden beoordeeld voor je zorgafname. Bijvoorbeeld wanneer je op een woongroep wil komen te wonen en je vertelt dat je geen vlees eet. Hier kan dan rekening mee worden gehouden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorggroepperspectief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling

Als je onder curatele bent gesteld of voor jou een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient jouw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze toestemming heb je nodig wanneer jouw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zorggroep Perspectief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het aanmelden van een cliënt om een zorgverleningsovereenkomst te sluiten
– Het geven van antwoorden op jouw vragen
– Wanneer je een verzoek of klacht indient
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Zorggroep Perspectief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zorggroep Perspectief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorggroep Perspectief) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zorggroep Perspectief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:
Cliëntdossier met medische gegevens als behandelgegevens van psychologen en (para)medici, begeleidingsplannen, etc. die van belang zijn voor goede zorg en ondersteuning.
Bewaartermijn:
15 jaar.
Reden:
Wettelijke bewaartermijn.

Persoonsgegevens:
Gegevens die wel verband houden met zorg en ondersteuning, maar geen gezondheidsgegevens zijn, zoals financiële administratiestukken die nodig zijn voor bijvoorbeeld de boekhoudplicht/financiële verslaglegging.
Bewaartermijn:
7 jaar.
Reden:
Wettelijke bewaartermijn.

Persoonsgegevens:
Overige gegevens.
Bewaartermijn:
Maximaal 2 jaar.
Reden:
Deze gegevens dienen niet langer dan noodzakelijk te worden bewaard

Gegevens die door de cliënt zelf zijn aangeleverd, worden zoveel mogelijk geretourneerd na het einde van de zorg.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorggroep Perspectief gaat zorgvuldig met je gegevens om en verkoopt deze dan ook nooit aan derden. Wel kan het zijn dat (een deel van) je persoonsgegevens met derden worden gedeeld. Dit gebeurt echter alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder of accountant. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zorggroep Perspectief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Zorggroep Perspectief in overleg met jou jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken wanneer hier om wordt gevraagd, zoals aan een andere – bij jou betrokken – zorginstelling of de gemeente. Dit doen wij echter alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zorggroep Perspectief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zorggroep Perspectief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zorggroepperspectief.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je kunt dit makkelijk doen via de app KopieID (klik voor meer informatie op deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Zorggroep Perspectief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zorggroep Perspectief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken we gebruik van een beveiligd online zorgadministratiesysteem en zorgen we er voor dat persoonsgegevens die op papier staan in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte worden bewaard. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor via info@zorggroepperspectief.nl.

Wij staan voor goede zorg, samenwerken en kijken naar ‘de mens’: wat heb je nodig en hoe kunnen wij je daar zo goed mogelijk bij begeleiden. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakinggesprek; 0592-300249 of 06-52828976.

Zorggroep Perspectief beschikt over het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Hiermee laten we zien dat de cliënt centraal staat, dat we kwaliteit belangrijk vinden en dat we blijven werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.  

Bezoekadres
Oosterbroek 1, 9761 TG Eelde
Postadres
Postbus 203, 9760 AA Eelde
E: info@zorggroepperspectief.nl
T: 0592 300 249